საქართველოს კარიტასი არის კათოლიკური ეკლესიის მიერ დაარსებული საქველმოქმედო ფონდი, რომელიც 1994 წლის 3 ნოემბერიდან საქართველოს გაჭირვებულ მოსახლეობას ემსახურება. ასევე ხელს უწყობს ქვეყანაში ქველმოქმედების და სამართლიანობის დამკვიდრებას. 

დაარსების დღიდან საქართველოს კარიტასის ქვეყნის მოწყვლად მოსახლეობას ეხმარება. ორგანიზაციის მიზანია ისეთი ქართული საზოგადოების შექმნა, სადაც დაცული იქნება თითოეული ადამიანის ღირსება და მათი ძირითადი უფლებები, ისე, რომ ქვეყანაში მშვიდობა, სამართლიანობა, მოწყალება და სოლიდარობა დამკვიდრდეს და  საერთო-საზოგადოებრივი ინტერესები  პირადულზე მაღლა იქნეს დააყენებული. მიზნის მისაღწევად საქართველოს კარიტასი ხელს უწყობს ადამიანის განვითარებას და სოციალური სამართლიანობის დამკვიდრებას, ეხმარება დაუცველ და მოწყვლად ადამიანებს, ხელს უწყობს მათი ღირსების და პასუხისმგებლობის გრძნობის ამაღლებას.

საქართველოს კარიტასი დასახული მიზნების მისაღწევად სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს, შემდეგი პროგრამების ფარგლებში:

საქართველოს კარიტასმა, არსებობის დღიდან მრავალი პროექტი განახორციელა, რომელიც ყველაზე გაჭირვებულ, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრებ ხალხს დაეხმარა:  მარტოხელა, უმწეო მოხუცებს, უპატრონო და უსახლკარო ბავშვებს, სნეულებს და ხეიბარებს, იმედგაცრუებულ და რწმენადაკარგულ ადამიანებს, უმუშევრებს, ყველა სოციალურად დაუცველ ადამიანს, მიუხედავად მათი ეროვნებისა და რელიგიური კუთვნილებისა.

საქართველოს კარიტასის ხედვა

სახარებისგან, ეკლესიის სოციალური სწავლებისგან, გასაჭირში მყოფი ადამიანების გამოცდილებების და იმედებისგან შთაგონებული, საქართველოს კარიტასი ქართულ საზოგადოებაში „სიყვარულის ცივილიზაციის“ ჩამოყალიბებაზე მუშაობს და მიზნად ისახავს:

  • თითოეული ბავშის, ქალისა და მამაკაცის ადამიანური ღირსებისა და ფუნდამენტალური უფლებების დაცვასა და პატივისცემას;
  • მშვიდობის, თავისუფლების, სამართლიანობის, მოწყალების, სოლიდარობის ხელის შეწყობას და დაფასებას;
  • საერთო საზოგადოებრივი ინტერესების ინდივიდუალურ ინტერესებზე მაღლა დაყენებას;
  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, გაჭირვებული და სოციალურად დაუცველი ადამიანების რესურსების განვითარებას და მათ სოციალიზაციას;
  • გარემოს დაცვას და პატივისცემას.

 

საქართველოს კარიტასის მისია

ჩვენი მისია არის საქართველოში მცხოვრები მოწყვლადი ადამიანების დახმარება და ქველმოქმედების, სამართლიანობის, ადამიანური რესურსების განვითარების ხელშეწყობა, ქრისტიანული ღირებულებების გათვალისწინებით და თოთოეული ადამიანის ღირსების პატივისცემით.

მისიის განსახორციელებლად, საქართველოს კარიტასი:

  • იცავს საერთაშორისო კარიტასისა და ევროპის კარიტასის ღირებულებებსა და პრინციპებს;
  • ამაღლებს საზოგადოების ცნობიერებას სიღარიბის და უსამართლობის, ასევე მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ;
  • თანამშრომლობს ეკლესიებთან, მათ მიერ დაფუძნებულ და საერო-სეკულარულ ორგანიზაციებთან, სოციალურ სფეროში, სიღარიბის და უთანასწორობის აღმოფხვის მიზნით;
  • აყალიბებს და ახორციელებს ისეთი აქტივობებს, რომელიც სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრებ მოსახლეობას მისცემს საშუალებას უკეთესობისაკენ შეცვალონ საკუთარი ცხოვრება;
  • ცდილობს იყოს ადამიანური, კულტურული და კონფესიური ურთიერთობების საუკეთესო მაგალითი; იღებს ვალდებულებას მიმდინარე ინსტიტუციონალურ განვითარებაზე, სასწავლო პროცესების ინტეგრირებით ყელა ორგანიზაციულ პროცესში.